MUSEION – rešpektovaný svet inakosti
alebo
História MUSEION v skratke

Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo po roku príprav v roku 1994, aby sa časom sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.

Museion sa prioritne venuje komunitnej práci, pravdivému zviditeľňovaniu a medializácii života jednotlivcov i skupín nehetrosexuálnej komunity a zapája sa do politického a spoločenského lobingu za ľudské a občianske práva neheterosexálnych ľudí. Hlavnou politickou ambíciou združenia je dosiahnutie úplnej právnej rovnosti neheterosexuálnych a heterosexuálnych partnerstiev.

Práca Prvého lesbického združenia Museion sa už od jeho začiatkov v roku 1994 odvíja v dvoch rovinách – v súkromnej sfére a vo verejnom priestore. Súkromná rovina sa odohráva najmä v internom prostredí komunity samej formou cieleného vyhľadávania lesieb s cieľom ponúknuť im prirodzené sociálne prostredie lesbickej komunity, v ktorej lesby nie sú vystavení/é pocitu vylúčenosti a samoty, a v neposlednom rade im tiež poskytuje priestor na nadväzovanie partnerských vzťahov.

Vo verejnej sfére je to v prvom rade politická (spolu)práca gejských, lesbických a ďalších ľudskoprávnych organizácií, resp. jednotlivých aktivistov a aktivistiek, usilujúcich sa v komunikácii s exekutívou a zákonodarným zborom SR o spravodlivé právne riešenie spolunažívania neheterosexuálnych dvojíc.

Od roku 1993 cyklicky realizujeme pravidelné podporné svojpomocné ženské skupiny s cieľom pomôcť ženám prekonať strach zo svojho pocitu negatívnej výnimočnosti a vylúčenosti zo spoločnosti, pomáhame im získať sebadôveru a sebavedomie pozitívnej jedinečnosti a schopnosti žiť normálne svoj vlastný život tak, ako ho samy prirodzene cítia. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že nás kontaktujú len ženy, ktoré už ako tak spracovali svoj vnútorný comingout (proces vnútorného prijatia vlastnej inakosti) a začínajú vyhľadávať komunitu rovnako cítiacich žien. Tie ostatné (a iste sú ich tisíce) na „svoju chvíľu“ ešte len naberajú odvahu.

Pravidelnou medializáciou informácií o existencii a práci nášho združenia dávame možnosť práve týmto ukrytým ženám, aby sa prestali báť a pokúsili sa žiť svoj vlastný život bez pretvárky a bez strachu z reakcií okolia. Pri týchto neoficiálnych „štatistických“ údajoch však nie je možné premýšľať v absolútnych číslach.

Za každou ženou stoja hodiny úsilia o citlivý neproblémový kontakt s ňou, tony popísaného papiera, obrovské pretelefonované účty a precestované hodiny či neprespané noci, plné práce a nepokoja, vyhrážanie sa príbuzných. Napriek všetkému nášmu úsiliu však stále mnoho žien, žiaľ, žije vo svojich rodiskách takmer anonymne a stretáva sa (často so strachom) medzi sebou len pôde homosexuálnej komunity mimo miesta svojho bydliska, kde ich nikto nepozná.

Dlhodobo fungovali vo vnútri združenia neformálne kluby bez právnej subjektivity, ktoré kontinuálne vznikali (a prirodzene zanikali) v závislosti od spoločenskej objednávky zvnútra komunity. Najväčšiu úlohu počas (v roku 2005 už 13-ročnej) existencie združenia zohrali kluby MUSEION Bratislava, ktorý zabezpečoval vnútrokomunitný život, aktívne vyhľadávanie a prvé kontaktovanie sa s lesbami z celého Slovenska a organizačné, ekonomické, administratívne a reprezentačné fungovanie združenia na celoslovenskej úrovni, ďalej klub MUSEION stred, z ktorého sa postupom času vyvinula samostatná organizácie Altera, MUSEION 40 pre ženy v strednom veku a MUSEION junior, ktoré sa, ako je už z ich názvu jasné, prioritne venovali práci s príslušnou vekovou kategóriou lesbických dievčat a žien. V Žiline pôsobil klub MUSEION turist.

Klub MUSEION – stred od roku 1995 do roku 1997 svojpomocne vydával štvrťročník L- listy, neskôr v roku 1999 Kolektív lesbických autoriek z Bratislavy takisto svojpomocne vydával štvrťročník Séparé, rovnako interne a svojpomocne sme vydali Zborník lesbickej poézie.

Od marca 2000 do decembra 2003 sme vydávali prvý  oficiálny, v sieti novinových stánkov v SR verejne predávaný spoločensko-politický mesačník pre gejov a lesby ATRIBÚT, ktorého šéfredaktorka bola zároveň aj štatutárkou a hovorkyňou MUSEION. Atribút je dodnes základným pracovným nástrojom novinárov a odborníkov, hľadajúcich dôveryhodný a seriózny zdroj informácií; Atribút je citovaný v mnohých periodických i neperiodických publikáciách. Zároveň je Atribút ešte stále psychickou oporou homosexuálnej komunity a dôvodom na vznik takmer „stavovskej“ hrdosti gejov a lesieb na svoje spoločenstvo. Ostáva len dúfať, že sa nám podarí nájsť ďalšie finančné prostriedky, aby sme vo vydávaní časopisu mohli ďalej pokračovať.

Od roku 2002, teda od zániku mesačníka Atribút, MUSEION prevádzkuje webovú stránku lesba.sk.

MUSEION sa tiež podieľal na príprave a realizácii mnohých rozhlasových a TV relácií na staniciach TWIST, Fun Radio, Slovensko 1, Radio Ragtime (naša relácia zvíťazila v kategórii študentských nezávislých relácií), STV, TV Markíza, TV JOJ, TV Global, TA3, ale aj na prestížnej anglickej stanici BBC. Všetky relácie sú zaarchivované.

Museion realizoval niekoľko jednorazových oddychových a vzdelávacích víkendových stretnutí na celoslovenskej úrovni s cieľom pomôcť vytvárať vzťahy medzi jednotlivými ženami, psychicky ich podporovať a učiť vzájomnej komunikácii vo vnútri komunity ako aj smerom navonok, voči ostatnej spoločnosti. Takýchto tzv. víkendoviek sme zrealizovali aj v súčinnosti s ostatnými združeniami ako sú Ganymedes alebo Altera rádovo desiatky.

Museion tiež spolupracoval napr. s GayFilmFestivalom Slovakia, s ďalšími združeniami sa podieľal na organizácii relaxačných podujatí ako sú diskotéky, výlety, orientačné behy, dovolenky, víkendovky, festivaly a pod.

Museion bol tiež súčasťou Iniciatívy Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín, ktorá vznikla ako nadorganizačná neformálna skupina, zastupujúca všetky vtedy existujúce občianske združenia sexuálnych menšín na Slovensku v máji 2000. Jej prvoradým cieľom bola politická odpoveď na verejnú diskusiu a dianie v spoločnosti v súvislosti s homosexuálnou menšinou a vytváranie podmienok na legislatívne riešenie spolužitia homosexuálnych dvojíc.

V rokoch 2006 – 2007 realizoval MUSEION petično-publikačný projekt Kto je kto? Cieľom projektu bolo kontinuálne získavanie spoločenskej a politickej podpory na prijatie zákona o životnom partnerstve gejov a lesieb, presadenie jeho prijatia Národnou radou Slovenskej republiky (NR SR) a jeho implementovanie tak do právneho poriadku SR ako aj do povedomia širokej verejnosti. Projekt sa realizoval predovšetkým formou petície za prijatie návrhu Zákona o životnom partnerstve v NR SR a zborníkom Triangel: homosexualita – spoločnosť – politika. Znenie petície a podpisové archy boli k dispozícii na internetových stránkach gejských a lesbických združení a ďalších spriatelených weboch. Rovnako bolo možné petíciu nájsť na verejných miestach, na festivaloch a počas jarných a letných mesiacov roka 2006 vo väčších slovenských mestách aktivisti a aktivistky Iniciatívy Inakosť ponúkali verejnosti možnosť podpísať petíciu aj osobne.

Popri petícii a zborníku projekt vygeneroval aj viacero ďalších pozitívnych sprievodných výstupov: webovú stránku www.zivotnepartnerstvo.sk, samostatnú infolinku k petícii, publikovanie mnohých tlačových správ, pôvodných publicistických a argumentačných textov, účinkovanie niektorých realizátoriek/realizátorov projektu v televíznych a rozhlasových šotoch (vo všetkých slovenských televíziách a viacerých rádiách, rovnako aj v Českej televízii, Českom rozhlase, ČTK a v mnohých slovenských i českých printových médiách), zbieranie podpisov pod petíciu a zviditeľňovanie témy projektu na masových festivalových podujatiach ako sú Pohoda, Zelená voda či Hodokvas.

Ďalším z výstupov projektu bolo aj začatie rokovaní s politickými stranami o podpore myšlienky prijatia zákona o životnom partnerstve a získanie verejnej osobnej podpory osobností slovenského spoločenského a politického života.

V roku 2007-2008 MUSEION realizoval s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vzdelávací projekt, zameraný na líderské osobnosti slovenskej LGBT scény. O rok neskôr z projektu vzniklo samostatné – rovnomenné – občianske združenie Queer Leaders Forum (QLF). Jednou z priorít Museion v projekte QLF bolo – a to sa darí až dodnes už v réžii vedúcich osobností QLF – vybudovanie aktivistickej siete queer lídrov a líderiek a kritická otvorená diskusia vo vnútri gejskolesbickej komunity i v rámci celej spoločnosti o ľudských a občianskych právach neheterosexuálnych ľudí, homofóbii a diskriminácii s cieľom odstrániť diskriminačné postoje a prejavy slovenskej spoločnosti.

Museion v roku 2008 okrem práce so skupinou QLF zorganizoval dve verejné podujatia – Medzinárodný deň boja proti homofóbii (17. máj 2008)  a Vykopnime homofóbiu (25. október 2008).  Aktivity združenia sme predstavili aj na festivale Pohoda a na Trhovisku neziskových organizácií v Bratislave.

V rámci skupiny QLF vznikla turistická skupina Queer-Point, virtuálna sociálna sieť qpeople a blog pod denníkom SME.  Členovia a členky QLF sa zúčastnili na medzinárodných konferenciách IGLYO a niekoľkých ľudskoprávnych seminároch a tréningoch.

Najsilnejším výstupom práce tejto líderskej skupiny je organizácia sprievodov hrdosti Dúhový Pride – obdoba celosvetových Gay Pride. V roku 2009 vznikol na podnet líderky QLF Romany Schlesinger dokumentaristický časozberný projekt HerStory o tom, aké lesby skutočne sú. Koniec koncov – o tom je aj celý tento web.

V roku 2013 združenie ukončilo prvú – 20-ročnú – etapu svojej pôsobnosti s tým, že základne ciele, ktoré si stanovilo – vybudovať celoslovenskú lesbickú komunitu, verejnosti o nej prinášať dostatok pravdivých informácií a pracovať na zrovnoprávnení LGBTI ľudí, aj dosiahlo – a môže sa pustiť do ďalšej etapy existencie. Prvé lesbické združenie MUSEION preto zmodernizovalo platformu pôsobnosti a fungovania a plynulo sa presunulo na pôdu následníckeho združenia, ktorým je Ženská sieť HEPY. To sa však už do aktívneho LGBTI diania na Slovensku neporadilo zapojiť – a preto v roku 2017 definitívne ukončilo svoju oficiálnu existenciu.

Web Lesba.sk však naďalej žije pod redakčnou, autorskou a administrátorskou taktovkou dlhoročnej (zakladajúcej) aktivistky združenia Museion, Iniciatívy Inakosť, Queer Leaders Fora a Ženskej siete Hepy Hany Fábry. A preto…

… vitajte na našich starých dobrých stránkach:).