Prevádzkovateľom internetového servera lesba.sk (ďalej len “Stránky”) je občianske združenie Ženská sieť HEPY, Bratislava (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne lesba.sk je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán.
Podmienkou používania niektorých služieb lesba.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito Podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vytvorení ID účtu registráciou, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej emailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa užívateľka stáva registrovanou užívateľkou (ďalej len “Užívateľka”).
Užívateľka môže vo svojom profile LesBook na lesba.sk o sebe dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť zverejniť ďalšie údaje.
Bez súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené používať tieto Stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Prevádzkovateľa.
Užívateľka sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, alebo LesBook účet Užívateľky, bez náhrady a bez predchádzajúceho upozornenia, ktorý je zjavne vulgárny, hanlivý, výsmešný, nenávistný, urážlivý, nezákonný alebo inak nevhodný (napr. propaguje rasizmus, fašizmus, homofóbiu, fanatizmus, neznášanlivosť proti akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi a pod.), alebo ktorý porušuje práva či poškodzuje alebo ohrozuje bezpečnosť.
Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu a obsah všetkých služieb Užívateľky, ktorá sa na lesba.sk neprihlásila dlhšie ako 12 mesiacov.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, které by boli Užívateľke spôsobené užívaním Stránok, nefunkčnosťou Stránok.
Užívateľka je výhradne zodpovedná za všetok obsah, ktorý zverejňuje prostredníctvom svojho účtu, vrátane správ a jej interakcie s ostatnými členkami.
Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.
Povinnosti Užívateľky

Užívateľka je povinná uvádzať pri registrácii platnú a skutočnú emailovú adresu a na Stránke uvádzať vždy pravdivé údaje.
Užívateľka nesmie na Stránke zverejňovať žiadne údaje, které by boli v rozpore so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Profily Užívateliek nesmú obsahovať erotický obsah (text, fotky atď).
Užívateľka nesmie na Stránke vytvárať viac profilov.
Sučasťou stránky je chat a fórum. Na tomto chate a fóre je zakázané písať reklamné texty a odkazy a obťažovať Užívateľky hádkami, urážkami alebo iným nevhodným správaním, inak bude prístup na chat a fórum zablokovaný.
Užívateľka sa zaväzuje k tomu, že nebude na verejných častiach Stránky (údaje v Profile, v texte na chate, na fóre, na stene LesBooku, na blogu a v komentároch atď.) zverejňovať žiadne konktatné údaje (telefón, email, webové adresy, icq, facebook atď.).
Užívateľka sa nesmie vyjadrovať vulgárne na žiadnej časti Stránok.
Užívateľka nesmie na Stránke zverejňovať komerčné aktivity a eskortné služby.
Užívateľka nesie zodpovednosť za škodu, ktorú svojim správaním spôsobí Stránke alebo iným Užívateľkám.
Posledná aktualizácia Podmienok používania bola vykonaná dňa 12.12.2014