STANOVY

Ženská sieť HEPY

VÍZIA

Spoločnosť, v ktorej sú ženy
– nielen teoreticky, ale aj prakticky –
rovnoprávnymi ľuďmi.

ČLÁNOK I.
Úvodné ustanovenia

Občianske združenie s plným názvom Ženská sieť HEPY je následníckym združením
Prvého lesbického združenia MUSEION.
Ženská sieť HEPY (ďalej len Sieť alebo HEPY) je právnickou osobou založenou v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Názov združenia: Ženská sieť HEPY
Skrátený názov združenia: HEPY

ČLÁNOK II.
Poslanie a ciele združenia

HEPY obhajujú a presadzuje ľudské a občianske práva žien s prioritným zameraním na práva
neheterosexuálnych žien, mužov a dvojíc.
HEPY vytvárajú a komunikujú kultúrne vízie spravodlivej slušnej spoločnosti a v ich duchu
realizujú pracovné a voľnočasové aktivity zamerané na kultivovanie spoločnosti.
HEPY prostredníctvom podporných a motivačných voľnočasových aktivít a/alebo profesijných sietí
pomáhajú ženám v práci a/alebo v súkromnom živote.
HEPY prispievajú k rozvoju vzdelanosti, tvorivosti, ľudskosti.
HEPY rozširujú kultúrny, spoločenský a vzdelanostný rozhľad a vzťah ľudí k miestu, v ktorom
žijú, k jeho histórii i súčasnosti.
HEPY nadväzujú kontakty a spolupracujú s podobnými organizáciami a jednotlivcami z celého
Slovenska i zo zahraničia.

ČLÁNOK III.
Prostriedky, ktoré chce združenie využívať na dosiahnutie cieľov

Vzdelávanie a kultivovanie spoločnosti prostredníctvom:
– výchovno-vzdelávacích a tematických PR aktivít
– verejných i komunitných diskusií a prednášok
– tvorby a vydávania publikácií
– seminárov, workshopov, tréningov ap.

ČLÁNOK IV.
Členstvo

Členkami a členmi Siete môžu byť fyzické i právnické osoby.
Na prijatie za členku/člena Siete je potrebné odporučenie aspoň dvoch riadnych členiek/členov
združenia.
O prijatí alebo vylúčení členky/člena Siete rozhoduje Rada Siete.
Každá členka/člen Siete má hlasovacie právo, ako aj právo byť volená/ý do orgánov Siete.
Každá členka/člen má povinnosť dodržiavať stanovy združenia a uznesenia Rady Siete.
Členstvo v združení zaniká doručením písomného vyhlásenia členky o vystúpení zo Siete,
vylúčením, úmrtím členky alebo zánikom Siete.
Sieť môže rozhodnúť o vylúčení členky zo združenia z dôvodu ukončenia aktívnej činnosti v
združení, hrubého porušenia stanov Siete alebo pre správanie, ktoré ohrozuje jej dobré meno.

ČLÁNOK V.
Orgány

Rada Ženskej siete HEPY je rozhodovacím orgánom siete. Je to spoločné stretnutie členiek a členov
siete, ktoré rozhoduje o víziách, aktivitách a hospodárení siete a o zmene a doplnení stanov
siete.
Rada Ženskej siete HEPY schvaľuje členky a členky Rady.
Rada Ženskej siete HEPY schvaľuje plán činnosti a rozpočet.
Rada Ženskej siete HEPY rozhoduje o prijímaní ľudí do pracovného pomeru.
Rada Ženskej siete HEPY hospodári s majetkom siete.
Rada Ženskej siete HEPY menuje štatutárnu zástupkyňu a správkyňu združenia (môže byť
kumulovaná funkcia; ďalej len štatutár/ka) a rozhoduje o jej (ich) úlohách a odmeňovaní.
Členky, členovia a štatutár/ka Rady konajú na verejnosti v mene Ženskej siete HEPY len s jej
písomným predchádzajúcim súhlasom.
Rada siete HEPY sa schádza minimálne raz ročne. Stretnutie Rady zvoláva štatutár/ka siete a/alebo
ktokoľvek z Rady na podnet a/alebo so súhlasom 2/3 členiek a členov Ženskej siete HEPY a/alebo
jej Rady.
Členstvo v Rade siete HEPY zaniká rezignáciou, úmrtím alebo odvolaním 2/3 väčšinou hlasov jej
členiek a členov.

Štatutár/ka
Je menovaná/ý Radou Ženskej siete HEPY.
V spolupráci s Radou koordinuje činnosť a rozvoj siete a zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Rady a
aktivít Ženskej siete HEPY.
Štatutárna zástupkyňa v mene Siete i Rady Siete disponuje výhradným podpisovým právom.

Revízor/ka
Nie je členkou/členom Rady siete HEPY.
Je volená/ý Radou a kontroluje hospodárenie združenia. Rade predkladá správy o vykonaných
revíziách.
Navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov hospodárenia.

ČLÁNOK VI.
Hospodárenie

Ženská sieť HEPY vykonáva hospodárenie na základe a v zmysle zákonov Slovenskej republiky,
všeobecne záväzných predpisov a podľa schváleného rozpočtu siete.
Ženská sieť HEPY nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami efektívne a v súlade s cieľmi
Siete.
Majetok Siete tvoria finančné a hmotné prostriedky získané z členských príspevkov, štátnych
príspevkových mechanizmov, dotácii, darov, grantov, podnikania a iných príjmov z vlastnej
činnosti.

ČLÁNOK VII.
Zánik združenia

Sieť HEPY zaniká dobrovoľne rozpustením, zlúčením s iným združením alebo
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. Jej zániku predchádza
zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Pri zániku Siete s likvidáciou rozhodne Rada
Siete o menovaní likvidačnej komisie a o tom, na ktorú neziskovú organizáciu bude
prevedený likvidačný zostatok.

ČLÁNOK VIII.

Záverečné ustanovenia

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
Združenie je politicky nezávislé.