Neviditeľná menšina

Predstavujeme vám ďalšiu knižnú novinku!

 

Kniha „Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii“ je prvou odbornou publikáciou na Slovensku, ktorá sa venuje problematike sexuálnych menšín. Vydala ju Nadácia Občan a demokracia s finančnou podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva. Kniha vyšla v rámci projektu zameraného na zvyšovanie uvedomenia slovenskej verejnosti o ľuďoch zo sexuálnych minorít a autorsky ju pripravil tím psychologičiek a odborníkov na oblasť sexuálnej orientácie a sexuálneho zdravia.

 

(Sylvia Ondrisová, PhD., editorka; Mgr. Marianna Šípošová, MA; Mgr. Ivana Červenková; Mgr. Paula Jójárt a PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.; predslov Šarlota Pufflerová a kresby Eugénia Novotová; ISBN 80-968528-5-X, počet výtlačkov 2000 ks)

 

Kniha sa tematicky venuje viacerým okruhom. Rozoberá aktuálne chápanie pojmov homosexualita a homofóbia a približuje niektoré aspekty života ľudí zo sexuálnych menšín v spoločnosti, v ktorej normou vzťahov je heterosexualita, teda vzťah muža a ženy. Kniha ponúka tiež pohľad do histórie prístupov k homosexualite a bisexualite, venuje sa právnym aspektom tejto problematiky, registrovanému partnerstvu gejov a lesbických žien a neobchádza ani gejské a lesbické rodiny. Publikácia naviac podrobne spracováva problematiku postojov heterosexuálnej väčšiny ku gejom, bisexuálom a lesbám, keďže práve tie bývajú často zdrojom ich prípadných ťažkostí a problémov. Analyzuje aj prístup slovenských spoločenských inštitúcií k problematike homosexuality.

Okrem teórie kniha ponúka:

  • adresár gejských a lesbických organizácií na Slovensku a kontaktov v zahraničí
  • odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa homosexuality, bisexuality a diskriminácie sexuálnych menšín
  • súbor metodík, ktoré umožňujú interaktívnou a zážitkovou formou vyučovať témy sexuálnej orientácie a pracovať s postojmi ľudí k členom a členkám sexuálnych menšín

 

Podnetom pre vznik publikácie bolo pretrvávajúce ignorovanie alebo odmietanie tematiky homosexuality, či už na slovenských školách alebo v iných spoločenských inštitúciách. Osnovy sexuálnej výchovy pre stredné školy síce obsahujú kapitoly o homosexuálnych a lesbických vzťahoch, tie sú však zaradené až po príspevkoch o pohlavných úchylkách, pohlavnej promiskuite, či pohlavne prenosných ochoreniach. Vzťahy gejov a lesbických žien sú tak naďalej asociované s úchylkou a nebezpečenstvami. Osnovy sexuálnej výchovy pre základné školy sa však otázkam homosexuality vyhýbajú úplne. Naviac posolstvá, ktoré vychádzajú z osnov sexuálnej výchovy, považujú heterosexuálnu orientáciu za jedinú orientáciu, ktorá môže byť akceptovaná spoločensko-mravnou normou a od mladých ľudí tak očakávajú uzavretie manželstva, splodenie a výchovu detí. Tým samozrejme zo svojho rámca vylučujú vzťahy gejov, bisexuálov a lesbických žien.

V tomto kontexte pedagógovia, ktorí majú vyučovať sexuálnu výchovu nepredpojato, nemajú k dispozícii aktuálne študijné texty ani primerané metodiky na prácu s postojmi svojich študentov.

 

Hlavným cieľom knihy je preto poskytnúť zmysluplný a aktuálny odborný text predovšetkým pre pedagógov stredných a vysokých škôl a ponúknuť im súbor cvičení, ktoré im umožnia vyučovať tak citlivé témy, akými sexuálna orientácia i postoje k nej nepochybne sú. Kniha je ďalej určená aj pre odborníkov z oblasti sociálnej práce a zdravotníctva, keďže u niektorých z nich pretrvávajú aj napriek oficiálnym stanoviskám zdravotníckych organizácií predpojaté postoje k homosexualite, či bisexualite. Svetová zdravotnícka organizácia pritom už od r. 1991 nepovažuje homosexualitu za duševnú chorobu, ani poruchu, ale za jednu z variantov sexuálnej orientácie. Dlho však neboli vypracované žiadne návody, ktoré by terapeutom pomáhali nepredpojato pracovať s gejskými a bisexuálnymi klientmi, či lesbickými klientkami.

Na vydanie publikácie „Neviditeľná menšina“ bude nadväzovať odborná konferencia pravdepodobne na jeseň tohto roku, ktorá poskytne priestor na stretnutie a diskusiu odborníkov práve z oblasti psychológie a psychiatrie, aj so zástupcami sexuálnych menšín na Slovensku.

 

Kniha bude distribuovaná na viaceré stredné i vysoké školy v rôznych regiónoch Slovenska, vybratým zdravotníckym zariadeniam (centrám poradensko-psychologických služieb, psychiatrickým oddeleniam), niektorým mimovládnym organizáciám, knižniciam Zboru väzenskej a justičnej stráže, nápravno-výchovným zariadeniam, ako aj knižniciam Armády SR. Profesionáli i laici, ktorí majú o knihu záujem, ju môžu získať priamo v Nadácii Občan a demokracia (mrgs@changenet.sk) alebo si ju zakúpiť v kníhkupectve.

 

Za dôležité považujeme, že kniha vzniká v období, keď poslanci slovenského parlamentu odmietli diskutovať o Návrhu zákona o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania (antidiskriminačný zákon), a to práve kvôli skutočnosti, že sa v zákone hovorí aj o sexuálnej orientácii. Potvrdzuje sa, že stereotypy spájané so sexuálnou orientáciou stále negatívne vplývajú na rozhodovanie i konanie ľudí, nevynímajúc tých, ktorí majú v rukách politickú moc a rozhodujú za nás všetkých. Aj preto sa Nadácia Občan a demokracia rozhodla distribuovať knihu aj do rúk poslancov budúceho slovenského parlamentu. Prístup k aktuálnym informáciám totiž možno považovať za prvý, dôležitý krok k porozumeniu situácie ľudí zo sexuálnych menšín a k rozvoju tolerantnejších postojov k nim. Veríme, že nová, odborná publikácia prispeje k prebiehajúcej verejnej diskusii o sexuálnych minoritách a podnieti záujem o túto problematiku.

 

Objednávky:

NADÁCIA OBČAN A DEMOKRACIA

Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava

tel/fax: +421 2/5292 0426, 5292 5568

e-mail: mrgs@changenet.sk

 

(Podľa tlačovej správy)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr