PODPORME ANTIDISKRIMINAČNÝ ZÁKON

Keď sa pred rokom Slovenský parlament odmietol zaoberať antidiskriminačným zákonom, ozvala sa silná vlna protestov zo strany predstaviteľov a predstaviteliek menšín a mimovládnych organizácií. Dnes, keď má vláda za sebou už druhý rok práce na návrhu antidiskriminačného zákona, sme svedkami toho, že sa ho úplne vzdáva.

Príslušníci a príslušníčky menšín a iných ohrozených skupín by nesúhlasili s tvrdeniami niektorých politikov, že diskriminácia nie je na Slovensku vážnym problémom. Naopak, ich skúsenosti ukazujú, že sa s ňou opakovane stretávajú v rôznych podobách a na rôznych úrovniach spoločnosti.

Práve preto, že problematika diskriminácie je komplexná, ako taká potrebuje komplexné riešenie vo forme jednej prehľadnej a samostatnej právnej normy, ktorá by na jednej strane jasne definovala problém a na druhej strane by pokryla celé spektrum spoločenského života. Kozmetické a nesystematické riešenie problému vo forme revidovania jednotlivých zákonov, ktoré ponúka vláda, nie je zárukou efektívneho pokrytia celej škály ohrozených skupín a foriem diskriminácie.

Úlohou antidiskrimančného zákona je fungovať ako nástroj konkrétnych opatrení proti diskriminačným praktikám, a dopĺňať tak Ústavu SR, ktorá síce zaručuje, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, ale ktorá sama o sebe nemá možnosti efektívne identifikovať a postihovať diskriminačné prejavy v našej spoločnosti. Antidiskrimančný zákon zároveň napĺňa aj výchovno-preventívne poslanie, keď jasne deklaruje diskriminačné prejavy ako neakceptovateľné v demokratickej spoločnosti.
Vyjadrenia niektorých politikov, že antidiskriminačný zákon by bol prvým krokom k homosexuálnym manželstvám a adopciám detí partnermi rovnakého pohlavia, sú neopodstatnené a zavádzajúce. Nič podobné návrh zákona nerieši, nezaručuje, a ani neotvára túto otázku. Na druhej strane sa zákon týka všetkých menšín a znevýhodnených skupín a žiadnu z nich nemožno vzhľadom na princíp rovnosti vylúčiť, a ani zdôrazňovať.

V spoločnosti, ktorá sa zaviazala stavať na demokratických hodnotách, nie je antidiskriminačný zákon len akousi podlžnosťou voči európskym smerniciam, ale predovšetkým a na prvom mieste, je konkrétnym naplnením princípov rovnosti a práva domáhať sa spravodlivosti, ktoré deklaruje Ústava SR.

Výzvu aj Vy môžete podporiť na adrese atribut@pobox.sk

Spoločné stanovisko MVO doteraz podporili:

Slovenský helsinský výbor

Nadácia Milana Šimečku

Slovenský zväz sluchovo postihnutých

Združenie klubov detí a mládeže so sluchovým postihnutím v SR

Slovenský zväz nepočujúcich športovcov

Záujmové združenie žien ASPEKT

Museion, prvé lesbické združenie

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Košická organizácia vozíčkárov – Nezávislý život

Ganymedes – hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov

Iniciatíva Inakosť – Spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín

OZ Altera

Mladí sociálni demokrati

Iniciatíva Povedz to nahlas

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Komunitná nadácia Prešov

Združenie abstinentov Slovenska

Redakcia Romano Nevo L’il

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

Profesionálne ženy

OZ Možnosť voľby

Podisea

Poradňa pre občianske a ľudské práva Košice

Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF

Nadácia Pontis

Občianske združenie HaB

Európske centrum integrácie menšín

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Liga aktivistov za ľudské práva

Aliancia žien Slovenska

Nadácia InfoRoma

ETP Slovensko – centrum pre udržateľný rozvoj

Komunitné servisné a rozvojové centrum

OZ Pro Familia

AdvoCats – obhajkyne žien na Slovensku

Kultúrne združenie Rómov Slovenska

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Občan a demokracia

EsFem

Piata žena

Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu

Feminet

WISE Slovensko

Združenie žien Slovenska

Centrum samostatného života

Brečtan, občianske združenie

Centrum rodových štúdií pri FiF UK

Klub feministických filozofiek

Ľudia proti rasizmu

www.lesba.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.