Prečo potrebujeme antidiskriminačný zákon

Bolo by príliš jednoduché tvrdiť, že antidiskriminačný zákon musíme prijať len pre implementáciu smerníc Európskeho spoločenstva. Potreba prijatia antidiskriminačného zákona tkvie v samotnej podstate našej spoločnosti. V schopnosti preukázania tolerancie, v skutočnej realizácii rovnosti príležitostí a v ochrane práv všetkých členov spoločnosti bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické charakteristiky, jazyk, vieru, alebo náboženstvo, politický či iný názor, príslušnosť k národnostnej menšine, alebo etnickej skupine, majetok, postihnutie, vek, alebo sexuálnu orientáciu.

Návrh antidiskriminačného zákona, ktorý som predložila do parlamentu, definuje pojmy a obsahuje ustanovenie o zákaze diskriminácie okrem prípadov odôvodneného rozdielneho zaobchádzania, ktoré zákon presne vymedzuje, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Návrh zákona vychádza z potreby zabezpečiť subjektom práva takú ochranu proti všetkým formám diskriminácie, ktorá poškodeným osobám zaručí možnosť domáhať sa adekvátnej a efektívnej súdnej ochrany vrátane kompenzácie škody a nemajetkovej ujmy.

V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby sa pojem „diskriminácia“ interpretoval a aplikoval súdmi a inými orgánmi verejnej správy jednotne. Návrh zákona preto stanovuje definície všetkých foriem diskriminácie, obťažovania a neoprávneného postihu, čím v súlade s najnovšími pohľadmi na tento spoločenský problém aktualizuje a nadväzuje na definície už obsiahnuté v našom právnom poriadku. Stanovuje aj zásadu rovnakého zaobchádzania, ktorá je v doteraz platných osobitných zákonoch len všeobecná.

Zákaz diskriminácie je agendou Európskej únie a našiel svoje miesto aj v návrhu zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu, ešte výraznejšie sa tejto problematike venuje Charta základných práv únie.

Dnes máme teda dve možnosti. Môžeme strčiť hlavu do piesku a tváriť sa, že problém diskriminácie menšín v našej spoločnosti neexistuje. Alebo si môžeme úprimne a otvorene povedať, že tento problém tu je, a postaviť sa voči nemu tvárou v tvár.

Som osobne presvedčená, že otázka, či budeme v našom právnom systéme tolerovať akúkoľvek formu diskriminácie príslušníkov menšín, alebo reálne zabezpečíme rovnoprávne postavenie všetkých občanov našej spoločnosti, je aj z hľadiska vnútornej očisty našej spoločnosti od netolerancie a predsudkov otázkou absolútne kľúčovou a principiálnou.

Okrem prijatia patričnej legislatívy si však túto otázku musí zodpovedať každý sám za seba. Tak politici, ako aj všetci občania.

MONIKA BEŇOVÁ
Autorka je podpredsedníčkou strany SMER – tretia cesta
SME, [13. 10. 2003]

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.

Monika Beňová