Vec: Žiadosť o vyjadrenie k výroku poslanca NR SR Štefana Kuffu na pôde NR SR dňa 19. septembra 2013

Vážený pán predseda NR SR, vážené poslankyne, vážení poslanci, v deň 65. výročia prijatia Deklarácie ľudských práv sa na Vás obraciam ako občianka Slovenskej republiky a zároveň štatutárna zástupkyňa Ženskej siete Hepy, ktorá obhajuje ľudské práva, so žiadosťou o vyjadrenie k výroku poslanca NR SR Štefana Kuffu v NR SR. Ide o výrok zo dňa 19. septembra 2013, v kontexte jednoznačne jasne namierený na adresu LGBTI komunity, respektíve jej jednotlivcov, ktorý poslanec Kuffa predniesol na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, na pôde inštitúcie, ktorá má hájiť práva VŠETKÝCH slovenských občanov a občianok, v znení: “Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň a hodili ťa do vody. Lepšie by ti bolo, ako keď pohoršíš jedného z týchto maličkých.” 

Zmienený výrok je nielen arogantnou urážkou občanov, v prospech a za peniaze ktorých má poslanec povinnosť vykonávať verejnú službu. Je zároveň výzvou na prípadné psychické i fyzické násilie (podobne ako je tomu v Rusku) voči jednotlivcom i celej skupine občanov a občianok z prostredia LGBTI komunity.

Výrok je ale predovšetkým flagrantným porušením Ústavy Slovenskej republiky v článku 12 (1): „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné,“ a v článku 19 (1): „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“

Pripomínam tiež, že Slovenská republika je podpísaná pod Deklaráciou ľudských práv, ktorá definuje v článku 1, že „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva,“ v článku 2: „Každý je nositeľom všetkých práv a slobôd, ktoré zakotvuje táto deklarácia, bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu, ako sú rasa, farba, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rodové alebo iné postavenie,“ a v článku 7: „Všetci sú rovní pred zákonom a majú právo na rovnakú právnu ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie.“

Chápem právo na slobodu prejavu, ktorú takisto zaručuje Ústava SR v článku 26 (1): „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené,“ nikde v Ústave SR ani v zákonoch SR ale nenachádzam právo na šírenie nenávistných výrokov, hoci aj odetých do biblických podobenstiev. Alebo máme chápať aj božie prikázanie Nezabiješ len ako rétorické cvičenie a nebrať ho vážne podobne ako “biblický” odkaz poslanca Kuffu Utopíš?

Vážený pán predseda NR SR, vážené poslankyne, vážení poslanci z Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a Klubu OľaNO, žiadam Vás o oficiálne stanovisko k uvedenému výroku.

Zároveň vyzývam Mandátový a imunitný výbor NR SR, aby voči poslancovi NR SR Štefanovi Kuffovi začal disciplinárne konanie v zmysle Rokovacieho poriadku NR SR za porušenie poslaneckého sľubu a za nabádanie k diskriminácii.

Zároveň všetkých oslovených žiadam o informovanie o postupe a výsledku šetrenia prípustnosti, respektíve neprípustnosti vyššie zmieneného výroku poslanca Štefana Kuffu v NR SR.

Túto žiadosť a zároveň výzvu na ospravedlnenie poslanca Štefana Kuffu podporilo 642 ľudí, vrátane osobností občianskeho, spoločenského i politického života. Verím, že sa k žiadosti postavíte s úctou, ktorá prináleží všetkým občanom a občiankam Slovenskej republiky, vrátane tých, ktorým nie je ľahostajné, kto a akým spôsobom vykonáva mandát verejného činiteľa.

S pozdravom

Hana Fábry
občianka Slovenskej republiky
Ženská sieť HEPY

Bratislava, 10. decembra 2013

určené:

Mgr. Pavol Paška, predseda NR SR
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Mandátový a imunitný výbor NR SR
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Klub OĽaNO
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

na vedomie:

Verejná ochrankyňa práv 
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava-Ružinov

Štefan Kuffa
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Dobrovoľná adminka a šéfredaktorka webu Lesba.sk (od 2000) a štatutárka i hovorkyňa Prvého lesbického združenia Museion (od 1994). Pod mojou kuratelou fungujú neformálne zoskupenia Teplá politika t.t.e. a GerilaGril, spoločnosti s ručením utajeným. No a čo je dôležité, môj život manažuje po štvornohej peske Bárke trojnohý kocúr menom Kece (Frido, Kocko, Tymoooj, Mimi:)). Od roku 2013 hrdá členka Iniciatívy Bratislava otvorene.