HEPY podporujú rodovú rovnosť

Ženská sieť HEPY podporila výzvu občianskeho zdrženia Ethos k návrhu správy s názvom “EU strategy for equality between women and men post 2015” (EÚ stratégia pre rodovú rovnosť po roku 2015).

Ženská sieť HEPY podporila výzvu občianskeho zdrženia Ethos v tomto znení:

Vážená poslankyňa, vážený poslanec Európskeho parlamentu,

dňa 9. Júna 2015 budete v Európskom parlamente hlasovať o návrhu správy s názvom “EU strategy for equality between women and men post 2015” (EÚ stratégia pre rodovú rovnosť po roku 2015), ktorej autorom je nemecká sociálna demokratka Maria Noichl. Správa sa zaoberá pretrvávajúcimi a neustále rastúcimi prekážkami v rodovej rovnosti a vyzýva Komisiu, aby sformulovala a prijala novú samostatnú stratégiu ohľadom práv žien a rodovej rovnosti v Európe v nadväznosti na aktuálne stratégie, ktorých platnosť končí v roku 2015.

Správa navrhuje konkrétne opatrenia a kroky v širokom spektre otázok: boj proti stereotypom v zamestnávaní žien, zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách s návrhom na Európsky rok venovaný tejto problematike, znižovanie rozdielu medzi platmi žien a mužov a vyrovnávanie dôchodkov, stanovenie flexibility pracovného času a následné umožnenie zosúladenia pracovného a rodinného života pre mužov aj ženy.

Správa tiež zdôrazňuje dôležitosť integrity človeka a právo na slobodné rozhodovanie sa o vlastnom tele, najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia žien (SRHR), vrátane slobodného prístupu k antikoncepcii, k legálnej interrupcii a ku komplexnej sexuálnej výchove. EÚ samozrejme nemôže prijať plošný zákon pre štáty EÚ, preto je veľmi dôležité vyzvať členské štáty na prijatie legislatívnych krokov tohto charakteru. Rovnosť medzi ženami a mužmi nie je možné dosiahnuť bez zabezpečenia sexuálnych a reprodukčných práv žien; toto je založené na konsenze väčšiny členských krajín v rámci Európy, ktorých legislatíva už čiastočne alebo z väčšej miery reflektuje tieto postoje. Tieto postoje boli len nedávno potvrdené v rôznych správach členov Európskeho parlamentu (Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri) väčšinou členov Európskeho parlamentu.

Táto správa je predkladaná v období, keď Európa stojí v kľúčovej križovatke nielen z európskeho, ale aj celosvetového pohľadu: jej prijatie by posilnilo momentálny postoj EÚ voči rodovej rovnosti na základe platného dokumentu Akčný plán rodovej rovnosti (Gender Action Plan) schválený Radou Európskej únie dňa 26. Mája, ktorý si kladie za cieľ plniť záväzky EÚ v oblasti rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien. Pozícia EÚ by sa tak výrazne presadila aj v medzinárodnej diskusii o rovnosti a jej budúcej agende pre trvalo udržateľný rozvoj. V súvislosti s uvedeným počítame s Vašou neoceniteľnou podporou pre správu Noichl v jej aktuálnej podobe.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Občianske združenie s plným názvom Ženská sieť HEPY je následníckym združením Prvého lesbického združenia MUSEION.

Posledné príspevky od Hana Fábry, Ženská sieť HEPY (zobraziť všetko)

2 komentáre