Krzysztof Charamsa: Nový Manifest oslobodenia

Nedávno vzbudilo veľkú pozornosť médií vystúpenie poľského kňaza Krzysztofa Charamsu, úradníka vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, ktorý v predvečer synody o rodine zverejnil svoju homosexuálnu orientáciu a predstavil médiám svojho partnera. Nazdávame sa, že v tieni tohto počinu zostalo niečo ešte dôležitejšie – Charamsov manifest, ktorý je otvorenou výzvou pápežovi a cirkvi na revíziu postoja k LGBTI ľuďom. Je dôležité, aby ho poznali nielen cirkevní hodnostári a všetci veriaci/e, neveriace/i i ateisti/ateistky, ale najmä veriace/i z radov LGBTI komunity, ktorí musia samy/i vyvíjať tlak na postoje cirkvi. Preto vám predkladáme text manifestu v slovenskom preklade.

1. Zbavenie sa homofóbie a diskriminácie homosexuálov

Žiadame, aby sa katolícka cirkev oslobodila od homofóbnej činnosti, myslenia a jazyka, jazyka nenávisti, ponižovania a znevažovania, marginalizácie, stigmatizácie a odmietania LGBT osôb. Žiadame o zastavenie diskriminácie zo strany cirkvi a tzv. mäkkej perzekúcie týchto osôb v rámci cirkvi i mimo nej.

2. Odsúdenie trestov za homosexualitu

Žiadame, aby sa cirkev jednoznačne postavila proti trestom za sexuálnu orientáciu, proti trestu smrti či väzenia, proti všetkým činom voči ľudskosti, proti akejkoľvek diskriminácii osôb na základe sexuálnej orientácie, ako aj proti pokusom o „nápravnú liečbu“ osôb s menšinovou sexualitou.

3. Zastavenie zásahov cirkvi do ľudských práv zaručených demokratickými štátmi

Žiadame, aby cirkev zrevidovala svoje doterajšie konanie voči štátom a národom, ktoré na základe demokratického rozvoja civilizácie zaručujú ľudské práva vrátane práva na lásku a občianske manželstvo osobám z radov sexuálnych menšín. Civilizovaným štátom prináleží rešpektovanie autonómie v záujme spoločného dobra všetkých, nielen katolíkov.

4. Zrušenie nenáležitých a nespravodlivých dokumentov

Žiadame pápeža o zrevidovanie katechizmu a odvolanie všetkých neľútostných a nenáležitých dokumentov týkajúcich sa homosexuálnych osôb, ktoré sú objektom cirkevného súcitu a stigmatizácie. Špeciálne sa to týka dokumentov Kongregácie pre náuku viery, pozostalosti Svätej inkvizície. Neprijateľné sú tieto dokumenty:

a) deklarácia Persona humana z roku 1975, ktorá okrem iného hovorí o „patologickej konštitúcii“ homosexuálnych osôb, ktoré majú od prírody akoby „ťažkosti so spoločenským prispôsobením sa“ a sú nositeľmi „neusporiadanosti“, ktorá „pozbavená nevyhnutného a zásadného usporiadania“ je „mravnou skazou“;

b) List o dušpastierstve homosexuálnych osôb z roku 1986, ktorý nabáda na „súcit“ s homosexuálmi, „trpiacimi osobami“, akceptuje existenciu „oprávnenej diskriminácie“ homosexuálov a odmieta len „neoprávnenú diskrimináciu“;

c) škandálne Pripomienky k odpovedi na návrh zákonov o nediskriminácii homosexuálnych osôb z roku 1992;

d) Pripomienky k projektom uzákonenia zväzkov medzi homosexuálnymi osobami z roku 2003, podľa ktorých sú tieto zväzky „bez skutočnej citovej komplementárnosti“ a homosexuálne vzťahy nemajú „ľudskú a usporiadanú formu vzťahov medzi pohlaviami“;

e) Katechizmus katolíckej cirkvi, body 2357 – 2359, ktorý učí, že nielen správanie, ale samotná homosexuálna orientácia je „objektívne neusporiadaná“. Zároveň zdôrazňuje, že homosexuálne osoby od prírody nemajú žiadnu citovú komplementárnosť s inými ľudskými bytosťami, ktoré ľúbia. A dodáva, že pre väčšinu z nás je orientácia ťažkou skúškou, vyžadujúcou súcit blížnych, ktorý však nevylučuje oprávnenú diskrimináciu.

Odkiaľ cirkev vie, čo je naším utrpením a problémom? Nie je ním sexuálna orientácia, ale homofóbia cirkvi. Učenie katechizmu je hanlivé, nehľadiac na to, že samotná definícia homosexuality je nedostatočná, ak nie úplne klamlivá. Klamlivá je aj analýza situácie homosexuálnych osôb.

5. Okamžité zrušenie diskriminačného nariadenia neumožňovať homosexuálnym osobám vstup do kňazského stavu

Žiadame, aby pápež okamžite zrušil poľutovaniahodné nariadenie nepripúšťať homosexuálne osôb ku kňazskej vysviacke, schválené pápežom Benediktom XVI. v roku 2005.

6. Iniciovanie serióznej vedeckej interdisciplinárnej reflexie o morálnosti ľudskej sexuality

Žiadame, aby cirkev iniciovala serióznu a objektívnu vedeckú reflexiu na tému sexuálnej morálky s prihliadnutím na rozvoj – na ktorý cirkev doteraz nazerala z ideologického hľadiska – sexuológie, medicíny, psychológie, psychiatrie, sociológie, antropológie, rodových štúdií atď.

7. Revízia interpretácie biblických textov o homosexualite

Žiadame, aby sa cirkev seriózne zaoberala otázkou svojej vlastnej interpretácie Biblie, zbavila sa fundamentalizmu, brala do úvahy, že verše, v ktorých sa hovorí o homosexuálnych osobách, ich nikdy neznevažujú, a takisto brala do úvahy biblické texty hovoriace o homogenitálnych aktoch.

8. Začatie ekumenického dialógu o homosexualite s bratmi evanjelikmi a anglikánmi

Žiadame, aby cirkev začala seriózny ekumenický dialóg o homosexualite s kresťanmi evanjelikmi a anglikánmi, ktorí v otvorenom a transparentnom procese dozrievania rozvinuli vlastné zmýšľanie v tejto veci. Mohlo by to katolíckej cirkvi pomôcť pochopiť realitu.

9. Nutnosť prosby cirkvi o odpustenie za jej bývalé i terajšie previnenia voči homosexuálnym osobám

Žiadame, aby cirkev nastúpila na cestu prosby o odpustenie za dlhoročné previnenia, zanedbávanie a mlčanie, za prenasledovanie homosexuálnych osôb a zločinov proti nim a aby sa od tejto chvíle prestala dopúšťať obdobných činov.

10. Úcta k veriacim homosexuálom a zmena pokriveného postoja cirkvi pri vykladaní ich kresťanských životov

Žiadame, aby sa cirkev konečne otvorila veriacim homosexuálnym osobám, pokrsteným osobám patriacim k sexuálnym menšinám, ktorým nemá právo predpisovať, aby sa úplne vzdali lásky a rezignovali na zdravý sexuálny život, ktorý je prejavom ich prirodzenosti v zhode s ich sexuálnou orientáciou.

Krzysztof Charamsa
Facebook: https://www.facebook.com/kskrzysztofcharamsa/timeline

Preklad: Romina Kollárik
Pre Lesba.sk spracovala Hemma

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin