List predstaviteľom katolíckej cirkvi

Vážený pán Mons. František Tondra,
Vážený pán Mons. Ján Sokol,
Vážený pán Mons. Marián Chovanec,

obraciam sa na Vás ako na predstaviteľov Katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorým nepochybne záleží na budúcnosti a osude Slovenska. Ľudské práva, ako aj sloboda viery, náboženstva, politického, či iného zmýšľania sú hodnoty, ktorých dodržiavanie a ochranu považujem za nevyhnutné pre zachovanie demokratického a občianskeho charakteru spoločnosti.

Žiaľ, viaceré aktivity a vyhlásenia katolíckej cirkvi sú zamerané presne opačným smerom a podľa môjho názoru jasne ohrozujú občiansku spoločnosť a smerujú k postupnej klerikalizácii spoločnosti. Týka sa to zmluvy s Vatikánom a jej doplnkov, ako aj snáh o zakázanie interrupcií, zavádzania náboženstva do škôl či uplatňovania výhrad svedomia.

Z tohto dôvodu, dovoľte mi ako občanovi Slovenskej republiky, prejaviť svoj ostrý nesúhlas. Záleží mi na tom, aby sa naša krajina stala domov skutočne pre všetkých jej obyvateľov, bez ohľadu na akékoľvek odlišnosti. Horeuvedené kroky však niektorých občanov zvýhodňujú a iných zase znevýhodňujú.

Aj napriek formálnemu odmietaniu je diskriminácia na Slovensku stále bežným javom – predovšetkým voči sexuálnym menšinám a ženám. Svojimi vyjadreniami a postojmi ju podporujete aj Vy, predstavitelia Katolíckej cirkvi. Príkladom tohto je nedávno publikovaný dokument Vatikánu „Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami“, ktorý v sebe skrýva prvky otvorenej diskriminácie a homofóbie.

S vážnym znepokojením vnímam aj aktivity Katolíckej cirkvi namierené voči plánovanému rodičovstvu. V dobe, kedy sa smrteľný HIV vírus stáva čoraz väčšou hrozbou pre spoločnosť na celom svete, je potrebné viesť mladých ľudí k zodpovednému sexuálnemu správaniu sa a nie tieto témy tabuizovať, či snažiť sa o uplatnenie výhrady svedomia. Nemenej dôležité je aj plánované rodičovstvo, keďže sociálna situácia mladých ľudí neumožňuje neplánované tehotenstvo, ktoré neskôr spôsobuje ľudské a sociálne drámy.

Verím, že beriete do úvahy, že na Slovensku žijú nielen občania katolíckeho vyznania a svojou mierou sa pričiníte k tomu, aby obyvatelia našej krajiny boli voči sebe tolerantní a dokázali rešpektovať presvedčenie toho druhého.

S úctou,

Váš podpis

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.

Povedz to nahlas