MUseion a Queer Leaders Forum budú presadzovať manželstvo neheterosexuálnych dvojíc

9. marca 2009 zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR nové občianske združenie Queer Leaders Forum, ktorého vznik iniciovalo Prvé lesbické združenie Museion vytvorením a následnou transformáciou časti rovnomennej neformálnej skupiny mladých aktivistov a aktivistiek slovenskej gejskolesbickej komunity. Víziou združenia Queer Leaders Forum je rovnoprávna spoločnosť, v ktorej sexuálna orientácia nie je dôvodom na diskrimináciu a upieranie akýchkoľvek ľudských či občianskych práv. Aktívnym presadzovaním práv neheterosexuálnych ľudí Queer Leaders Forum (QLF) smeruje k ich úplnému – občianskemu, legislatívnemu a spoločenskému – zrovnoprávneniu s majoritnou spoločnosťou.

Pod pojmom úplné zrovnoprávnenie rozumie QLF verejne a nekompromisne – ako prvé združenie na Slovensku – možnosť uzatvorenia manželstva aj neheterosexuálnymi pármi, automatickú akceptáciu tohto manželstva tretími osobami, nediskriminujúci prístup k osvojeniu dieťaťa/detí, k darcovstvu krvi, k službám asistovanej reprodukcie (umelé oplodnenie a náhradné rodičovstvo) ap.,“ vysvetľuje Romana Schlesinger, štatutárka a jedna zo zakladajúcich členiek združenia.

Na dosiahnutie svojej vízie a cieľov QLF prostredníctvom rôznych foriem aktivít spoluvytvára a formuje vnútrokomunitný, medzikomunitný a celospoločenský dialóg o občianskych a ľudských právach neheterosexuálnych ľudí; zároveň deklaruje snahu o získanie adekvátnej štátnej podpory pre činnosť ich združení, resp. jednotlivcov, v obdobnom rozsahu, akým disponujú iné menšiny v Slovenskej republike.

Členkami a členmi združenia sa môžu stať ženy a muži po dovŕšení 18 rokov, ktoré/í súhlasia s víziou, cieľmi a stanovami združenia. Členstvo v QLF je (o.i.) podmienené minimálne ročnou líderskou prácou v prospech neheterosexuálnej komunity v Slovenskej a/alebo v Českej republike. Členstvo v QLF môže byť pridelené aj právnickým osobám s výnimkou politických strán.

Ako zdôraznila Hana Fábry, štatutárka oboch združení, vznik Queer Leaders Forum je logickým vyústením 15-ročných snáh Prvého lesbického združenia Museion, ktoré sa v spolupráci s ďalšími organizáciami, jednotlivcami a donormi snažilo ovplyvňovať občiansku spoločnosť smerom k jej otvorenosti voči ľudskej rozmanitosti, k spozitívňovaniu politického a spoločenského nazerania na život, práva a potreby lesieb a gejov na Slovensku a k legalizácii a akceptácii ich partnerstiev.


Za Queer Leaders Forum

Romana Schlesinger, štatutárna zástupkyňa, romana.schlesinger@qlf.sk
Hana Fábry, štatutárna zástupkyňa, hana.fabry@qlf.sk
Ondrej Ďurovský, štatutárny zástupca, ondrej.durovsky@qlf.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Dobrovoľná adminka a šéfredaktorka webu Lesba.sk (od 2000) a štatutárka i hovorkyňa Prvého lesbického združenia Museion (od 1994). Pod mojou kuratelou fungujú neformálne zoskupenia Teplá politika t.t.e. a GerilaGril, spoločnosti s ručením utajeným. No a čo je dôležité, môj život manažuje po štvornohej peske Bárke trojnohý kocúr menom Kece (Frido, Kocko, Tymoooj, Mimi:)). Od roku 2013 hrdá členka Iniciatívy Bratislava otvorene.