Téma násilia na ženách vyvolala veľkú odozvu verejnosti

Viac ako 1000 podpisov za jediný deň sa podarilo zozbierať pod hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR). Hromadnú pripomienku, podrobne spracovanú v 46 bodoch, spolu so zoznamom jej podporovateliek a podporovateľov, odovzdali dnes o 14. hodine oficiálne jej predkladateľky v podateľni ministerstva.

Hromadnú pripomienku predložili: Možnosť voľby, Záujmové združenie žien Fenestra, Občan a demokracia, Pro Familia, Prvé lesbické združenie Museion, Queer Leaders Forum, Záujmové združenie žien Aspekt, EsFem, Nadácia Milana Šimečku, Žena v tiesni, Centrum rodový štúdií, Slovensko-český ženský fond

 

Iniciátorské mimovládne oprganizácie (MVO) však ďalej pokračujú v zbieraní podpisov cez webstránku www.diskriminacia.sk – s cieľom, aby sa v plnej miere prejavila sila verejnosti, ktorá zjavne odsudzuje páchanie násilia na ženách v akejkoľvek podobe. Verejnosť chce, aby štátne inštitúcie vytvárali aj realizovali verejné politiky a preventívne programy na odstraňovanie tohto fenoménu. Ak majú byť kroky štátnych inštitúcií kvalitné a efektívne, musia sa uskutočňovať transparentne, v úzkej partnerskej spolupráci s občianskou spoločnosťou, a nie za zatvorenými dverami a štýlom „o nás bez nás“.

„Zozbieranie tisícky podpisov za necelých 24 hodín je skvelý výsledok i dôkaz, že téma akéhokoľvek násilia na ženách je naozaj veľmi dôležitá, citlivá a dlhodobo neriešená, resp. riešená len kozmeticky a naoko,“ uviedla Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka organizácie Občan a demokracia. „Táto podpisová akcia navyše potvrdila, že naše sociálne siete sú v podstatných veciach súdržné a akčné,“ dodala.

MVO predkladali ministerstvu svoje návrhy už v skorších štádiách prípravy tohto programového dokumentu, ministerstvo ich však väčšinou nezohľadnilo – hoci dokument má váže nedostatky a nespĺňa viaceré medzinárodné ľudskoprávne štandardy. MVO veria, že ministerstvo akceptovaním týchto pripomienok vyšle verejnosti signál o tom, že svoje zodpovednosti v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien berie vážne.

Hromadnú pripomienku k návrhu národného akčného plánu predkladá dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien.* MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách. Jeho pripomienkovaním sa snažia dosiahnuť, aby sa do materiálu doplnili dôležité zmeny, ktoré by priniesli systémové a dlhodobé riešenia situácie žien vystavených násiliu a ich detí.


Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.