Gašparovič bagatelizuje násilie páchané z dôvodu sexuálnej orientácie

Kým vláda a parlament prijali čiastočné kroky k zlepšeniu stavu ľudských práv na Slovensku schválením novely trestného zákona s rozšírenými osobitnými motívmi trestných činov z nenávisti o sexuálnu orientáciu, prezident SR Ivan Gašparovič vrátil zákon na opätovné prerokovanie do parlamentu. A to aj preto, že nesúhlasí s rozšírením osobitných motívov o sexuálnu orientáciu.

Vo svojom oficiálnom odôvodnení tvrdí, že “v prípade ochrany práv menšín je potrebné prijatie vhodnej právnej úpravy, a to aj prostriedkami trestného práva. Na druhej strane však zvýraznenie ochrany určitej spoločenskej skupiny a jej príslušníkov nemôže neprimerane spôsobovať absenciu ochrany iných spoločenských skupín a ich príslušníkov, či už je to z dôvodu spáchania trestného činu z nenávisti napríklad k určitému náboženstvu, presvedčeniu, pôvodu rodu, ktoré neboli spáchané verejne.” Už však nevysvetľuje, ako presne k náhlej neprítomnosti, či strate ochrany iných skupín dôjde.

Prezident svojimi tvrdeniami podporuje ochranu ľudí voči násiliu na základe jedného typu osobitných motívov, ale v prípade sexuálnej orientácie túto ochranu nielenže neodôvodnene odmieta, ale aj démonizuje tvrdením, že týmto krokom stratia ochranu pred násilím iní ľudia. Osobitným motívom v slovenskom trestnom zákone už je spáchanie trestného činu z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti.

Nie je nám známe, že by prezident Gašparovič – docent trestného práva – niekedy namietal neprimerané zvýhodnenie týchto skupín obyvateľstva a absenciu ochrany iných. Rovnako je nepochopiteľné, že prezident nie je oboznámený s tým, že nenávisť k určitému náboženstvu, presvedčeniu, pôvodu rodu už od prijatia tohto trestného zákona v roku 2005 postihujú konkrétne skutkové podstaty.

Romana Schlesinger, riaditeľka Queer Leaders Forum hovorí: „Toto rozhodnutie nie je ničím iným ako bagatelizáciou násilia a v tomto prípade hovoríme o násilí, ktoré sa reálne a veľmi často deje gejom, lesbám, bisexuálnym a transrodovým ľuďom na Slovensku. Ak sme o tom niekedy pochybovali, od roku 2010 si môžeme byť touto realitou istí. Dúhový PRIDE Bratislava sa ešte ani jeden rok nezaobišiel bez vyhrážok organizátorom, pokusov o fyzické útoky na nich či na účastníkov a účastníčky podujatia, či činy reálne spáchané, ako to bolo v roku 2010. Kroky a postoj pána prezidenta teda považujeme za veľmi nešťastné.“

Schválenie spomínanej novely je čiastočným, ale faktickým krokom proti rozšírenému a dlho ignorovanému problému porušovania ľudských práv a trestných činov z nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Okrem toho, že tieto opatrenia vyplývajú Slovenskej republike z viacerých medzinárodných zmlúv, považujeme ochranu občanov a občianok pred násilím za základné etické hodnoty našej spoločnosti. Keďže proces ich vštepovania zlyháva na úrovni výchovy a vzdelávania, je nutné ju doplniť ustanoveniami v trestnom zákone. Osobitné ustanovenia o ochrane voči trestným činom z nenávisti pre sexuálnu orientáciu v trestnom zákone sú nutným, ale snáď len dočasným riešením. Veríme, že smerovanie výchovy a vzdelávania v našej spoločnosti povedie k stavu, kedy bude takto motivované násilie nepredstaviteľným prežitkom minulosti.

“Výskum Agentúry EÚ pre základné práva z mája tohto roku dospel k jasným záverom: LGBT ľudia sú na Slovensku vystavení násiliu oveľa častejšie ako zbytok populácie, čo má negatívne dopady na kvalitu ich života. Zároveň takéto incidenty často nehlásia polícii v presvedčení, že aj tak sa nič nezmení. Ministerstvo vnútra v súčasnosti nevedie ani len štatistiku takýchto prípadov, kedže na to nemá oporu v trestnom zákone. A práve toto sa novým ustanovením zmení. Obdobné ustanovenia má vo svojich trestných zákonoch už 22 európskych krajín a neraz obstáli aj v preskúmaní súdmi, ústavnými súdmi a nedávno aj pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu,” dodáva Martin Macko, výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Queer Leaders Forum (QLF) je občianske združenie, ktorého vznik iniciovalo Prvé lesbické združenie Museion vytvorením a následnou transformáciou časti rovnomennej neformálnej skupiny mladých aktivistov a aktivistiek slovenskej LGBTQ (lesbian-gay-bisexual-transgender-queer) komunity.