Podporte hromadnú pripomienku k národnému plánu prevencie a eliminácie násilia na ženách

Dvanásť MVO aktívnych v oblasti ženských práv predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012. MVO navrhujú zlepšenia vo viac ako 40 pripomienkach, ktoré je možné podporiť na stránke www.diskriminacia.sk do piatka 27. marca 2009.

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách a vo viac ako 40 pripomienkach.

Pripomienkovaním sa MVO snažia dosiahnuť, aby sa do materiálu doplnili dôležité zmeny, ktoré by priniesli systémové a dlhodobé riešenia situácie žien vystavených násiliu a ich detí. Navrhujú napríklad novelizáciu zákona o policajnom zbore, ktorou by sa predĺžila súčasná 48-hodinová lehota na vykázanie násilnej osoby zo spoločného obydlia. Doterajšie skúsenosti MVO pracujúcich v oblasti ochrany práv žien vystavených násiliu totiž jasne ukazujú, že súčasné ustanovenie neprispieva k ochrane žien pred násilným partnerom, pretože im neposkytuje dostatočný čas na realizáciu konkrétnych krokov potrebných na zaistenie bezpečia.

Veľkým problémom je tiež nedostatok finančne dostupných služieb pre ženy zažívajúce násilie, ako aj ich nedostatočná kvalita. Ani tieto fakty nie sú v návrhu ministerstva dostatočne zohľadnené. V hromadnej pripomienke preto MVO navrhujú množstvo praktických opatrení na zabezpečenie kvalitných a profesionálnych služieb pre ženy vystavené násiliu a ich dostatočné finančné zabezpečenie. MVO tiež považujú za nevyhnutné, aby sa ženám vystaveným násiliu sprístupnilo aj bezplatné právne poradenstvo a aby sa s omnoho väčším dôrazom riešil problém, že ženy vystavené násiliu sú v jeho dôsledku často vystavené chudobe.

MVO sa svojimi pripomienkami snažia aj o zlepšenie služieb prostredníctvom vzdelávania všetkých zainteresovaných profesií (polícia, sociálne pracovníčky, lekárky/lekári, psychológovia/psychologičky a pod.). Práve nedostatok vedomostí o násilí páchanom na ženách zo strany týchto profesií vytvára situácie, kedy sa ženám namiesto poskytnutia pomoci dostáva odmietnutie a nepochopenie.

Na účinné riešenie násilia je potrebná aj adekvátna prevencia. Tá musí byť sprevádzaná aj aktívnou a zodpovednou účasťou médií. Dôležitý vplyv médií na formovanie verejnej mienky z nich robí jeden z najvplyvnejších nástrojov na scitlivovanie verejnosti, elimináciu stereotypného vnímania mužskosti a ženskosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách. Problémom však je, že médiá často zobrazujú násilie páchané na ženách necitlivým spôsobom a šíria množstvo rodovo stereotypných predstáv o mužskosti a ženskosti. MVO preto navrhujú legislatívne zmeny, prostredníctvom ktorých by bolo možné dosiahnuť, aby verejnoprávne médiá mali povinnosť prezentovať princíp nulovej tolerancie k násiliu a princíp rodovej rovnosti.

Vo všetkých svojich pripomienkach MVO vychádzajú z medzinárodných štandardov ochrany ľudských práv žien a zo všeobecných ľudskoprávnych zásad. Hoci MVO predkladali ministerstvu svoje návrhy už v skorších štádiách prípravy tohto programového dokumentu, ministerstvo ich väčšinou nezohľadnilo. MVO veria, že ministerstvo akceptovaním týchto pripomienok vyšle verejnosti signál o tom, že svoje zodpovednosti v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien berie vážne.

Hromadnú pripomienku môžete podporiť do piatku 20. marca 2009 pripojením svojho podpisu a potrebných údajov na podpisovom hárku.

Hromadnú pripomienku predkladajú: Možnosť voľby, Záujmové združenie žien Fenestra, Občan a demokracia, Pro Familia, Prvé lesbické združenie Museion, Queer Leaders Forum, Záujmové združenie žien Aspekt, EsFem, Nadácia Milana Šimečku, Žena v tiesni, Centrum rodový štúdií, Slovensko-český ženský fond

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.