12. apríla 2009 sa Museion v zdraví dožil 15 rokov:)

Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojou misiou, cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku. Museion sa prioritne venuje politickej a komunitnej práci, pravdivému zviditeľňovaniu a medializácii života jednotlivcov i skupín nehetrosexuálnej komunity a aktívne sa zapája sa politického a spoločenského lobingu za ľudské a občianske práva neheterosexálnych ľudí. Hlavnou politickou ambíciou združenia je dosiahnutie úplnej právnej rovnosti neheterosexuálnych a heterosexuálnych partnerstiev.

1. PRVÉ LESBICKÉ ZDRUŽENIE MUSEION A JEHO MISIA

Práca Prvého lesbického združenia Museion sa už od jeho začiatkov v roku 1994 odvíja v dvoch rovinách – v súkromnej sfére a vo verejnom priestore. Súkromná rovina sa odohráva najmä v internom prostredí komunity samej formou cieleného vyhľadávania lesieb s cieľom ponúknuť im prirodzené sociálne prostredie lesbickej komunity, v ktorej lesby nie sú vystavení/é pocitu vylúčenosti a samoty, a v neposlednom rade im tiež poskytuje priestor na nadväzovanie partnerských vzťahov. Vo verejnej sfére je to v prvom rade politická (spolu)práca gejských, lesbických a ďalších ľudskoprávnych organizácií, resp. jednotlivých aktivistov a aktivistiek, usilujúcich sa v komunikácii s exekutívou a zákonodarným zborom SR o spravodlivé právne riešenie spolunažívania neheterosexuálnych dvojíc.
 
2. MUSEION A “JEHO” ŽENY
 
Od roku 1993 sme cyklicky realizovali pravidelné podporné svojpomocné ženské skupiny s cieľom pomôcť ženám prekonať strach zo svojho pocitu negatívnej výnimočnosti a vylúčenosti zo spoločnosti, pomáhame im získať sebadôveru a sebavedomie pozitívnej jedinečnosti a schopnosti žiť normálne svoj vlastný život tak, ako ho samy prirodzene cítia. Počet žien, kontaktujúcich MUSEION sa oproti roku 1994 z počtu 5 v Bratislave, ktoré sa poznali viac-menej náhodne medzi sebou, zvýšil do roku 2009 na cca 500 žien z celého Slovenska. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že nás kontaktujú len ženy, ktoré už ako tak spracovali svoj vnútorný comingout a začínajú vyhľadávať komunitu rovnako cítiacich žien. Tie ostatné (a iste sú ich tisíce) na „svoju chvíľu“ ešte len naberajú odvahu. Pravidelnou medializáciou informácií o existencii, zivote a práci nášho združenia a neheterosexuálnej komunity ako takej dávame možnosť práve týmto ukrytým ženám, aby sa prestali báť a pokúsili sa žiť svoj vlastný život bez pretvárky a bez strachu z reakcií okolia.
 
3. MUSEION A KLUBY
 
Dlhodobo fungovali vo vnútri združenia neformálne kluby bez právnej subjektivity, ktoré kontinuálne vznikali (a prirodzene zanikali) v závislosti od “spoločenskej” objednávky zvnútra komunity. Najväčšiu úlohu počas existencie združenia zohrali kluby MUSEION Bratislava, ktorý zabezpečoval vnútrokomunitný život, aktívne vyhľadávanie a prvé kontaktovanie sa s lesbami z celého Slovenska a organizačné, ekonomické, administratívne a reprezentačné fungovanie združenia na celoslovenskej úrovni, ďalej klub MUSEION STRED, ktorý veľmi významnou mierou dlhodobo realizoval vnútrokomunitný život v stredoslovenskom regióne. Klub MUSEION 40 sa venoval ženám skôr v strednom veku a MUSEION JUNIOR sa prioritne venoval komunikácii s dievčatatami v tínedžerskom veku. V Žiline pôsobil klub MUSEION ŠPORT.
 
4. MUSEION A MÉDIÁ
 
Klub MUSEION STRED od roku 1995 do roku 1997 svojpomocne vydával štvrťročník L-listy, neskôr v roku 1999 Kolektív lesbických autoriek z Bratislavy takisto svojpomocne vydával štvrťročník Séparé, rovnako interne a svojpomocne sme vydali Zborník lesbickej poézie. Od marca 2000 do decembra 2002 sme vydávali prvý  oficiálny, v sieti novinových stánkov v SR verejne predávaný, spoločensko-politický mesačník pre gejov a lesby ATRIBÚT, ktorého šéfredaktorka Hana Fábry bola (a dodnes je) zároveň aj štatutárkou, foundreiserkou, projektovou manažérkou, koordinátorkou a hovorkyňou MUSEION. Atribút je aj v súčasnosti nadčasovým často využívaným pracovným nástrojom novinárov a odborníkov, hľadajúcich dôveryhodný a seriózny zdroj informácií; Atribút je citovaný v mnohých periodických i neperiodických publikáciách. Od roku 2003, teda od zániku mesačníka Atribút, MUSEION prevádzkuje webovú stránku LESBA.SK a jej podstránky E-SHOP, LESBA.TV, BLOG, FORUM ap. MUSEION sa tiež podieľal na príprave a realizácii mnohých rozhlasových a TV relácií na staniciach Slovenského rozhlasu, Rádia TWIST, Fun Radia, nezávislé alternatívne rádio Ragtime (naša relácia zvíťazila v kategórii študentských nezávislých relácií), STV, TV Markíza, TV JOJ, TV Global, TA3, ale aj na prestížnej anglickej stanici BBC.
 
5. MUSEION A KOMUNITA
 
Museion od začiatku svojho pôsobenia realizoval niekoľko oddychových a/alebo vzdelávacích víkendových stretnutí na celoslovenskej i regionálnej úrovni s cieľom pomôcť vytvárať vzťahy medzi jednotlivými ženami, psychicky ich podporovať a učiť vzájomnej komunikácii vo vnútri komunity, ale aj smerom navonok, voči ostatnej spoločnosti. Takýchto tzv. víkendoviek sme zrealizovali aj v súčinnosti s ostatnými združeniami ako sú Ganymedes alebo Altera rádovo desiatky. Museion tiež spolupracoval napr. s GayFilmFestivalom Slovakia, s ďalšími združeniami sa podieľal na organizácii relaxačných podujatí ako sú diskotéky, výlety, orientačné behy, dovolenky ap.
 
6. MUSEION A POLITIKA
 
Museion bol súčasťou “prvej” Iniciatívy Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín, ktorá vznikala začiatkom roka 2000 ako mimoorganizačná neformálna aktivistická skupina, zastupujúca všetky vtedy existujúce občianske združenia sexuálnych menšín na Slovensku. Jej primárnym poslaním bola aktívna politická odpoveď na verejnú diskusiu a dianie v spoločnosti v súvislosti s hľadím a navrhovaním politických riešení (dodnes) nerovnakého postavenia neheterosexuálnych ľudí, respektívne ich partnerstiev.
 
7. MUSEION A PETIČNÁ KAMPAŇ ZA ŽIVOTNÉ PARTNERSTVO
 
Museion v rokoch 2005 a 2006 navrhol a za finančnej podpory Slovensko-českého fondu spolu s neformálnou Inicitívou Inakosť zrealizoval petičnú kamapaň na podporu prijatia zákona o životnom partnerstve. Kampaň bola súčasťou petično-publikačného projektu Kto je Kto?. Cieľom kampane bolo kontinuálne získavanie spoločenskej a politickej podpory na prijatie zákona o životnom partnerstve gejov a lesieb, presadenie jeho prijatia Národnou radou Slovenskej republiky a jeho implementovanie tak do právneho poriadku SR ako aj do povedomia širokej verejnosti. Projekt Kto je Kto? sme realizovali predovšetkým formou už zmienenej petície a vydaním podpornej publikácie Triangel: homosexualita – spoločnosť – politika. Popri petícii a zborníku projekt vygeneroval aj viacero ďalších pozitívnych sprievodných výstupov: webovú stránku Zivotnepartnerstvo.sk, samostatnú infolinku k petícii, publikovanie mnohých tlačových správ, pôvodných publicistických a argumentačných textov, prezentácia kampane a jej misie v televíznych a rozhlasových šotoch (vo všetkých slovenských televíziách a viacerých rádiách, rovnako aj v Českej televízii, Českom rozhlase, ČTK a v mnohých slovenských i českých printových médiách), zbieranie podpisov pod petíciu a zviditeľňovanie témy projektu na masových festivalových podujatiach ako sú Pohoda, Zelená voda či Hodokvas, ale aj zbieranie podpisov pod petíciu v niektorých slovenských mestách (Bratislava, Košice, Trnava…). Ďalším z výstupov projektu bola aj prvá oficiálna spolupráca Museion a neformálnej Iniciatívy Inakosť na volebnej kampani politických strán v roku 2007 explicitne s agendou podpory životného partnerstva a získania verejnej osobnej podpory osobností slovenského verejného, spoločenského a politického života.
 
8. MUSEION A QUEER LEADERS FORUM
 
Queer Leaders Forum (QLF) vzniklo v roku 2007 ako vzelávací aktivistický projekt Prvého lesbického združenia Museion s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Jedným z primárnych cieľov projektu bol vytvorenie aktivistickej siete vo vnútri neheterosexuálnej komunity na Slovensku, ktorá by bola po ukončení projektu schopná samostatne pracovať na vlastných projektoch a posúvať tak tému neheterosexuality, spoločenského a politického zrovnoprávnenia gejov, lesieb, bisexuálov a bisexuálok pozitívne ďalej – za hranice „politicky či spoločensky možného“. Prvým happeningom skupiny mladých ľudí, ktorí sa identifikovali so značkou QLF, sa stal v máji 2008 Medzinárodný deň boja proti homofóbii – Spoznajte nás. Po úspechu tohto verejného podujatia sa mladí lídri a mladé líderky začali zapisovať do povedomia slovenskej spoločnosti, gejskolesbickej komunity, mimovládnych organizácií i slovenských médií a v októbri 2008 spolu s Museionom zrealizovali ďalší, tematicky obdobný, ale vizuálne provokatívnejší, akčnejší aj pre médiá zaujímavejši happening s názvom Vykopnime homofóbiu. Od marca 2009 je Queer Leaders Forum občianskym združením. Časť aktivistických osobností v ňom našlo svoje
miesto, ďalší lídri a líderky realizujú samostatne svoje vlastné nápady: vznikli turistická skupina Queer Point, virtuálna sociálna sieť qpeople (ktorá už má viac ako 300 členov a členiek) a blog pod denníkom SME. Časť aktivistov z pôvodného QLF pomáha znovuoživiť prvé (najmä) gejské združenie Ganymedes.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Dobrovoľná adminka a šéfredaktorka webu Lesba.sk (od 2000) a štatutárka i hovorkyňa Prvého lesbického združenia Museion (od 1994). Pod mojou kuratelou fungujú neformálne zoskupenia Teplá politika t.t.e. a GerilaGril, spoločnosti s ručením utajeným. No a čo je dôležité, môj život manažuje po štvornohej peske Bárke trojnohý kocúr menom Kece (Frido, Kocko, Tymoooj, Mimi:)). Od roku 2013 hrdá členka Iniciatívy Bratislava otvorene.